Sonia i Masza

  • Sonia i Masza
  • Sonia i Masza
  • Sonia i Masza
  • Sonia i Masza
  • Płeć: Kotka, 3 lata
  • Ogłoszenie: 10291
  • Miasto: Łódź (łódzkie)
  • Opiekun: Kotylion

Sonia i Masza – szylkretowa pe³nia szczêœcia

Sonia i Masza to ³agodne, weso³e i towarzyskie, bardzo z¿yte ze sob¹ siostry (Sonia ma czarny nosek, du¿o rudego i czarnego a Masza poza rudym i bia³ym ma ³atki "moro".Rudy Diego wpakowa³ siê w kadr - on te¿ czeka na swojego cz³owieka;)). Niestety siostrzyczki maj¹ na koncie nieudan¹ adopcjê - osoba, która je rok temu adoptowa³a mia³a luŸny stosunek do umowy adopcyjnej i jedn¹ z siostrzyczek odda³a s¹siadce. Efekt by³ taki, ¿e obie dziewczyny uciek³y. Ich tymczasowa opiekunka na szczêœcie siê o tym dowiedzia³a i pojecha³a po koczuj¹ce w krzakach uciekinierki. Ta przygoda nadszarpnê³a nieco ich zaufanie do cz³owieka, chocia¿ z natury s¹ miziaste i z¿yte z cz³owiekiem od ma³ego. Szukamy domu cierpliwego i doœwiadczonego, który spojrzy sercem, pokocha dziewczyny, zapewni im poczucie bezpieczeñstwa i da im czas aby na nowo i na dobre zaufa³y. Szukamy domu, który ich ju¿ nigdy - przenigdy nie rozdzieli. Dziewczyny œwietnie dogaduj¹ siê z innymi kotami, nie grymasz¹ przy miseczce, lubi¹ zabawy. Dom MUSI mieæ zabezpieczony balkon i najczêœciej otwierane okno (dziewczyny dowiod³y, ju¿ co potrafi¹ :)) Dom wychodz¹cy - nie mówimy nie (w tym wypadku tylko dom doœwiadczony).

Obowi¹zuje umowa adopcyjna. Anna 883 965 955

Eksportuj ogłoszenie Eksportuj ogłoszenie Pobierz PDF Pobierz ZIP


Skontaktuj się z opiekunem
Powiadom znajomego

Zaloguj się by zgłosić nieprawidłowości w ogłoszeniu.
Ogłoszenie ważne do dnia: 24.06.2018.
Odsłon strony ogłoszenia: 75.
Numer ogłoszenia: 10291.