Kubanka

  • Kubanka
  • Kubanka
  • Kubanka
  • Kubanka
  • Kubanka
  • Płeć: Kotka, 9 lat
  • Ogłoszenie: 10663
  • Miasto: Łódź (łódzkie)
  • Opiekun: Kotylion

Kubanka - jak wulkan gor¹ca nr czip - 616093900540809 wiek - 9 lat

Kubanka jest koci¹ piêknoœci¹. Kszta³tna, zgrabna, z piêknymi oczami, w których mo¿na uton¹æ. Charakter te¿ ma cudny, taki 200% koci. Wie, czego oczekuje od cz³owieka i wie czego nie lubi. I o tym g³oœno informuje. Ma bogaty jêzyk komunikacji: miauczy, mruczy, syczy... Ktoœ kto poœwiêci trochê czasu na jej poznanie zrozumie, jak wra¿liw¹ jest istot¹ i doskonale bêdzie wiedzia³ czego kotka oczekuje. Bo Kubanka jest kotk¹ oczekuj¹c¹... Oczekuj¹c¹ na chwilê uwagi, g³askanie po brzuszku i po ³ebku, dobre jedzenie... , a prze4de wszystkim na swój w³asny dom - taki do koñca ¿ycia, na dobre i na z³e... Kubanka ma 9, 5 roku i do niedawna mia³a dom, który o ni¹ dba³ . To ju¿ przesz³oœæ. Teraz Kubanka czeka na nowe ¿ycie. Na cz³owieka, który jej wys³ucha, który uszanuje granice, jakie kot stawia w kontaktach z ludŸmi. Cz³owieka, który zapewni jej schronienie przed g³oœnymi dŸwiêkami i gwa³townymi ruchami, których Kubanka siê panicznie boi, a jednoczeœnie da kotce du¿¹ dozê pieszczot, których potrzebuje. To przemi³a, piêkna kocia dama. Potrzebuje mi³oœci i spokojnego domu. Stabilizacji i ciep³a. Pewnoœci, ¿e obok niej jest ukochany Ktoœ, kto ochroni przed z³em tego œwiata i do kogo bêdzie siê mo¿na przytuliæ przed snem. Kubanka jest zdrowa, zaszczepiona, zaczipowana i wysterylizowana. Piszcie do Anety: aneta.kotylion@viva.org.pl

Eksportuj ogłoszenie Eksportuj ogłoszenie Pobierz PDF Pobierz ZIP


Skontaktuj się z opiekunem
Powiadom znajomego

Zaloguj się by zgłosić nieprawidłowości w ogłoszeniu.
Ogłoszenie ważne do dnia: 25.11.2018.
Odsłon strony ogłoszenia: 54.
Numer ogłoszenia: 10663.