Fiodor

  • Fiodor
  • Fiodor
  • Fiodor
  • Fiodor
  • Fiodor
  • Płeć: Kocur, 8 lat
  • Ogłoszenie: 10285
  • Miasto: Łódź (łódzkie)
  • Opiekun: Kotylion

Fiodor – czekam na mi³oœæ

Fiodor to bia³o-czarny, spokojny kocurek, który przekona³ siê, ¿e cz³owiek to ca³kiem fajna istota, która nakarmi (co Fiodorek sobie bardzo ceni) i obdarzy pieszczotami. Kocurek polubi³ i pokocha³ cz³owieka ca³ym sob¹. Teraz czeka, ¿eby jego ktoœ obdarzy³ swoja mi³oœci¹, trosk¹ i da³ wymarzony domek na zawsze. Niestety Fiodor to kot z problemem – ma zdiagnozowanego gronkowca z³ocistego w uszkach – wymaga systematycznego leczenia, regularnej pielêgnacji i wizyt u weterynarza. Dlatego szukamy dla niego domu doœwiadczonego, który bêdzie wiedzia³, jak czuwaæ nad zdrowiem Fiodora. Fiodor ma 8 lat, jest u³o¿onym kotem, ³adnie korzysta z kuwety, jest wykastrowany i zaczipowany (nr czip 616093900200790).

Jeœli myœlisz o jego adopcji i masz wiêcej pytañ- kontakt do wolontariusza: Tatiana, tatianacze@wp.pl

Podczas adopcji kota wymagane jest: 1. Posiadanie transportera do przewozu kota. 2. Posiadanie dokumentu to¿samoœci. Pobierana jest równie¿ op³ata adopcyjna w wysokoœci 36,00 pln. ADOPCJE odbywaj¹ siê we wtorki, œrody i czwartki w godz.12.00-16.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 10.00-14.00. Poniedzia³ki i pi¹tki s¹ dniami bez adopcji. Schronisko dla Zwierz¹t w £odzi, ul.Marmurowa 4, tel. 42/656 78 42, schronisko.biuro@o2.pl

Eksportuj ogłoszenie Eksportuj ogłoszenie Pobierz PDF Pobierz ZIP


Skontaktuj się z opiekunem
Powiadom znajomego

Zaloguj się by zgłosić nieprawidłowości w ogłoszeniu.
Ogłoszenie ważne do dnia: 24.06.2018.
Odsłon strony ogłoszenia: 69.
Numer ogłoszenia: 10285.