Filip

  • Filip
  • Filip
  • Filip
  • Płeć: Kocur, 6 lat
  • Ogłoszenie: 10284
  • Miasto: Łódź (łódzkie)
  • Opiekun: Kotylion

Filip - co ma zrobiæ kot w pustym mieszkaniu

Filip to najm³odszy z czwórki osieroconych kotów. Przez ³adnych kilka lat mieszka³ ze swoj¹ opiekunk¹ i kotami. Niestety jego pani zmar³a. Zosta³a czwórka kotów, które bardzo pilnie musz¹ opuœciæ dotychczasowe miejsce zamieszkania. To ju¿ nie jest ich dom. Filip jest bardzo spragniony kontaktu z ludŸmi, lubi byæ g³askany i lubi rozmawiaæ. Boi siê trochê innych kotów. Jeszcze m³ody, liczy oko³o 6 lat. Niedawno mia³ usuniête tylne zêby z powodu stanu zapalnego, mo¿e przez pewien czas mieæ k³opot z gryzieniem bardzo twardych pokarmów (drobne chrupki po³yka bez gryzienia). Jest kotem bezproblemowym. Potrafi zaj¹æ siê sob¹, gdy opiekun wyjdzie do pracy. Mo¿e byæ zarówno jedynakiem jak i  kolejnym kotem w domu - pod warunkiem, ¿e jego towarzysz bêdzie spokojnym osobnikiem o ³agodnym charakterze, akceptuj¹cym obecnoœæ innych zwierz¹t. To, czego Filipowi do szczêœcia brakuje to swojego cz³owieka i seansów przytulania i g³askania.

Filip przebywa w £odzi.

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 500 170 883

Eksportuj ogłoszenie Eksportuj ogłoszenie Pobierz PDF Pobierz ZIP


Skontaktuj się z opiekunem
Powiadom znajomego

Zaloguj się by zgłosić nieprawidłowości w ogłoszeniu.
Ogłoszenie ważne do dnia: 19.10.2018.
Odsłon strony ogłoszenia: 237.
Numer ogłoszenia: 10284.